The Seminar for Human–Animal Studies // Eläintutkimuspäivät


Eläimet ja uskonto – Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021

Aika: 6-8.4.2021
Paikka: Zoomissa (verkossa)
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti
Osallistumismaksu: 10€
YKES:n ja SUS:n jäsenet 0€
Järjestäjät: Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) ja Suomen Uskontotieteellinen Seura (SUS)

https://www.facebook.com/events/852678645520676/

Eläimiin on eri aikoina ja eri kulttuureissa liitetty erilaisia uskomuksia ja käsityksiä, jotka heijastelevat ihmisten ja kulttuurien erilaisia tapoja kokea ja jäsentää todellisuutta. Kutsumme tarkastelemaan ihmisen ja eläinten välistä suhdetta uskonnollisena ja henkisenä tai uskontoon, maailmankuvaan, perinteeseen ja myös mahdollisesti ei-uskonnolliseen liikkeeseen tai tapakulttuuriin kytkeytyvänä ilmiönä eri aikoina ja eri kulttuureissa.

Esitelmät voivat tarkastella esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millä tavoin eläinkysymys esiintyy eri uskontoperinteissä? Entä muissa henkisissä ja sekulaareissa maailmankatsomuksissa? Miten eläimiä on esitetty ja esitetään uskonnollisissa tai myyttisissä kuvastoissa ja teksteissä? Miten ihmisen ja eläinten välinen suhde tulee esiin jonkin kulttuurin riiteissä ja rituaaleissa? Millaisia ihmisten ja eläinten suhteiden uskonnollisia tai uskonnonkaltaisia kuvauksia tai tulkintoja löytyy kaunokirjallisuudesta, kuvataiteesta tai mediakulttuurista? Miten hahmottaa eläinten omaa toimijuutta uskonnollisessa tai henkisessä kontekstissa? Millä tavoin vallan kysymykset kietoutuvat näihin suhteisiin ja niiden tulkintoihin?

Kannustamme ymmärtämään teeman laajasti ja lähettämään esitelmäehdotuksia eri tieteenaloilta. Ehdotukset voivat käsitellä niin metodologisia kuin eettisiä kysymyksiä tai olla tapaustutkimuksia ihmisen ja eläimen suhteesta. Esitelmät ja esitykset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Keynote-luennoitsijat

Graham Harvey, The Open University.

Uskontotieteilijä Graham Harvey on alkuperäiskulttuureiden, ekologian ja pakanallisuuden tutkija, jonka kiinnostuksen ja julkaisujen aiheet ovat koskeneet muun muassa animismia, ihmisen paikkasuhteita ja jokapäiväisiä rituaaleja.

Liisa Kaski, Helsingin yliopisto

Liisa Kaski on folkloristi ja antiikintutkija. Hän on tutkinut yhtäältä antiikin eläinkuvaa ja toisaalta itämerensuomalaista perinnettä, erityisesti suullisen runouden välittämiä myyttejä. Hän tekee parhaillaan väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa, aiheenaan eläimen käsitteen synty ja tausta arkaaisessa Kreikassa.

Anni Kytömäki, kirjailija

Anni Kytömäki on julkaissut kolme romaania, joista Margarita (2020) on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Ihmisten suhde luontoon on kantava teema Kytömäen historiallisissa teoksissa, joissa eläimet esiintyvät niin konkreettisina eliöinä kuin myyttisinä olentoinakin.

Esitelmät ja valmiit työryhmät

Lähetä enintään 300 sanan mittainen esitelmäehdotuksesi Word- tai PDF-muodossa 12.2.2021 mennessä osoitteeseen cfp(at)ykes.org. Tutkimuspäivien järjestelytoimikunta koostaa hyväksytyistä esitelmistä omat työryhmänsä. Päiville voi ehdottaa myös valmista työryhmää (3-4 esitelmää) jolloin ehdotuksessa tulee olla työryhmän otsikko, muutaman lauseen kuvaus työryhmästä, työryhmän puheenjohtajan nimi sekä esitelmänpitäjien nimet, otsikot ja abstraktit (enintään 300 sanaa/abstrakti).

Taiteelliset esitykset

Kutsumme myös taiteilijoita esittämään työtään esitelmin, esityksin tai muilla luovilla tavoilla konferenssin teeman alla. Lähetä enintään 300 sanan ehdotuksesi 12.2.2021 mennessä osoitteeseen cfp(at)ykes.org. Myös linkkejä voi liittää mukaan.

Tekstityöpaja jatko-opiskelijoille ja graduntekijöille

6.4.2021 järjestetään tekstityöpaja, johon voivat osallistua jatko-opiskelijat ja graduntekijät. Hae työpajaan lähettämällä 12.2.2021 mennessä noin sivun mittainen tiivistelmä tekstistäsi työpajan vetäjille uskontotieteilijä Jaana Kourille (jaana.kouri(at)abo.fi) ja ympäristöpolitiikan ma. yliopistonlehtori Nina V. Nygrenille (nina.nygren(at)uta.fi). Varaudu lähettämään myöhemmin enintään 20 sivua tekstiä työpajassa käsiteltäväksi. Varaudu lähettämään myöhemmin enintään 20 sivua tekstiä työpajassa käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautuessasi sähköpostitse vetäjiltä. Ryhmään otetaan 10 opiskelijaa.

Eläintutkimuksen ja uskontotieteen päivät 2021 järjestetään online-tapahtumana. Keynote-esitelmät tallennetaan ja katsottavissa jälkeenpäin.


Djur och religion – Djurforskningens och religionsvetenskapens dagar 2021

Årlig konferens i samarbete mellan Föreningen för kultur- och samhällsvetenskapliga djurstudier (YKES) och Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS)

Tidpunkt: 6-8.4.2021
Plats: Zoom (online)
Språk: finska, svenska och engelska
Deltagaravgift: 10€
För medlemmar i Föreningen för kultur- och samhällsvetenskapliga djurstudier
(YKES) och Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS): 0€
Arrangörer: Föreningen för kultur- och samhällsvetenskapliga djurstudier (YKES) och Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland (SUS)

https://www.facebook.com/events/852678645520676/

I olika tider och kulturer har människor förknippat olika trosföreställningar och uppfattningar med djur. Dessa föreställningar reflekterar människors och kulturers olika sätt att uppleva och strukturera verkligheten. Vi välkomnar presentationer som granskar relationen mellan människa och djur som religiöst och andligt fenomen eller som ett fenomen som knyter an till religion, världsbild eller icke-religiösa rörelser eller sedvänjor i olika tider och kulturer.

Presentationerna kan beröra t.ex. följande frågor: På vilka sätt ställs frågan om djur i olika religiösa traditioner, eller i andra andliga eller sekulära världsåskådningar? På vilka sätt presenteras eller har djur presenteras i religiösa eller mytiska bilder och texter? På vilka sätt framställs förhållandet mellan människan och djur i riter och ritualer inom en viss kultur? Hurdana religiösa eller religionsartade beskrivningar och tolkningar av människors och djurs förhållande förekommer i skönlitteratur, bildkonst eller mediakultur? Hur tolkar man djurens eget aktörskap i religiösa eller andliga kontexter? På vilka sätt sammanflätas maktfrågor i dessa relationer och tolkningarna av dem?

Vi uppmuntrar till en bred förståelse av temat och önskar abstrakt till presentationer från olika forskningsfält. Abstrakten kan handla om såväl metodologiska och etiska frågor eller fallstudier om relationen mellan människa och djur. Presentationerna kan vara på svenska, finska eller engelska.

Keynote-föreläsare

Graham Harvey, The Open University

Religionsforskaren Graham Harvey forskar i urfolks kulturer, ekologi och paganism. Till Harveys intressen och publikationsverksamhet hör teman såsom animism, människans förhållande till platser, samt vardagsritualer.

Liisa Kaski, Helsingfors universitet

Liisa Kaski är folklorist och antikforskare. Hon har forskat både kring synen på djur under antiken och kring östfinska traditioner, särskilt myter som förmedlas muntligen i diktform. För tillfället bedriver hon doktorandforskning vid Helsingfors universitet kring djurbegreppets uppkomst och bakgrund i arkaisk grekiska.

Anni Kytömäki, författare

Anni Kytömäki har publicerat tre romaner av vilka Margarita (2020) vann Finlandiapriset i skönlitteratur. Människans förhållande till naturen är ett bärande tema i Kytömäkis historiska verk där djuren förekommer både som konkreta varelser och mytiska figurer.

Abstrakt och förslag på arbetsgrupper

Skicka in ditt abstrakt till presentation på max. 300 ord i ett Word eller PDF-dokument till e-postadressen cfp(at)ykes.org senast den 12.2.2021. Organisationskommittén sammanställer arbetsgrupper på basen av godkända presentationer. Det är också möjligt att på förhand föreslå en arbetsgrupp (med 3-4 presentationer). I så fall ska ett förslag på en arbetsgrupp inkludera titel och en kort beskrivning (några meningar) av arbetsgruppen, ordförandes och deltagarnas namn, titlar på presentationer och abstrakt (max. 300 ord/abstrakt).

Konstnärliga uppträdanden

Vi välkomnar också konstnärer att uppvisa sina arbeten i anknytning till konferensens tema som presentationer, uppträdanden eller på andra kreativa sätt. Skicka in ditt förslag på max. 300 ord till e-postadressen cfp(at)ykes.org senast den 12.2.2021. Man kan också bifoga länkar till beskrivningen.

Textverkstad – Workshop för doktorander och graduskribenter

Den 6.4. 2021 ordnas en workshop med fokus på texter. Både doktorander och graduskribenter kan delta i workshopen. Skicka in din ansökan (en sidas sammanfattning av din text) till workshopens ledare, religionsvetaren Jaana Kouri (jaana.kouri(at)abo.fi) och Nina V. Nygren (nina.nygren(at)uta.fi) senast den 12.2.2021. Workshopdeltagare ska också vara förberedda på att vid ett senare skede skicka in en text på max. 20 sidor som ska behandlas i workshopen. Exaktare instruktioner ges vid anmälan. Sammanlagt 10 studerande kan delta i workshopen.

Djurforskningens och religionsvetenskapens dagar 2021 ordnas som ett online-evenemang. Keynote-föreläsningarna både livestreamas och spelas in.


Animals and Religion – The Joint Annual Conference of The Finnish Society for Human-Animal Studies and the Finnish Society for the Study of Religion

Dates: April 6th-8th, 2021
Location: Online
Languages: Finnish, Swedish and English
Participation fee: € 10 (Members of YKES or SUS € 0)
Organizers: The Finnish Society for Human-Animal Studies (YKES) and the Finnish Society for the Study of Religion (SUS)

https://www.facebook.com/events/852678645520676/

Diverse beliefs associated with animals reflect the ways in which people across different times and cultures experience and structure reality. The theme “Animals and Religion” invites discussion that examines religious and spiritual aspects of the relationship between human and other animals, or otherwise animal related phenomena in different traditions, myths, worldviews, and non-religious movements.

Presentations may address, for example but not limited to, the following questions: How do different religious traditions or spiritual and secular worldviews address the question of animals? How are animals represented in myths, religious texts and images? How does the relationship between humans and non-human animals appear in rites and rituals? What kind of religious or religious-like descriptions of human-animal relationships can be found in fiction, visual arts, or media culture? How to take into consideration the animals’ nonhuman agency in a religious or spiritual context? In what ways are questions of power intertwined with these relations and interpretations of them?

We encourage a broad understanding of the theme and welcome proposals for presentations from different disciplines and fields of study. Presentations can address both methodological and ethical issues or be case studies of the human-animal relationship. Presentations must be in Finnish, Swedish or English.

Keynote speakers

Graham Harvey, The Open University, UK

Graham Harvey is Professor of Religious Studies with research interests in indigenous cultures, ecology, animism, paganism, and everyday rituals.

Liisa Kaski, University of Helsinki

Liisa Kaski is a folklorist and classical philologist. Her research interests include animality in myths, animal-related belief systems and ways of conceptualising animal life in both classical antiquity and the Finnic oral tradition. She is currently working on her PhD, focusing on the prehistory and early evolution of the concept of “animal” in archaic Greek.

Anni Kytömäki, Novelist

Anni Kytömäki has published three novels, including the recent winner of Finlandia Prize Margarita (2020). Human-nature relationship is a recurring theme in her historical novels, in which animals appear as both material animals and mythical creatures.

Proposals for individual presentations and panels

Please submit your proposal for a presentation (max 300 words), preferably as a word document or a pdf file, by 12th February 2021 to cfp(at)ykes.org. The organizing committee forms panels from approved individual papers. You can also propose a full panel (3-4 presentations), also by 12th February 2021. In that case, please include a title of the panel, chair’s name, a short description of the panel in a few sentences, and names, titles and abstracts (max 300 words) of presenters in your submission.

Artistic performances

We also invite academic and non-academic artists to present their work as presentations, performances or other creative ways under the theme of the conference. Submit your proposal (max 300 words) by 12th February 2021 to cfp(at)ykes.org. You can also include links in your proposal.

Workshop for undergraduate and PhD students

The conference starts on the 6th of April with a text workshop for undergraduate and PhD students. Apply for the workshop by sending a one-page summary of your text by 12th February 2021 to workshop leaders Jaana Kouri (jaana.kouri(at)abo.fi), and Nina V. Nygren (nina.nygren(at)uta.fi). Be prepared to send max 20 pages of text for discussion in the workshop. You will receive more detailed instructions by e-mail from organizers after your proposal is approved. A maximum of ten students will be admitted to the group.


%d bloggaajaa tykkää tästä: