Gradukilpailu 2021

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seuran gradukilpailu 2021

Arviointiraadin lausunto:

Arviointiraati kiittää YKES:in hallitusta luottamuksesta tässä innostavasssa mutta haastavassa tehtävässä. Opimme paljon uutta tutkielmista, ja vaikutuimme siitä, kuinka lupaava ja hieno yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen tila Suomessa on juuri nyt.

Kilpailun 11 pro gradu -tutkielmat vuosilta 2017–2020 on tehty viidessä yliopistossa ja monipuolisesti eri oppialoilta (filosofia, oikeustiede, yhteiskuntatieteet, kirjallisuustiede, historia ja antiikintutkimus). Töiden taso oli korkea ja raati saattoi ilokseen havainnoida humanistis-yhteiskunnallisen eläintutkimuksen monitieteisyyttä.

Työt olivat ansiokkaita monin eri tavoin. Ihmistieteellisen eläintutkimuksen kysymyksiä, näkökulmia ja käsitteitä tuotiin rohkeasti ja oivaltavasti tutkimusaloille, joilla eläimiin liittyviä kysymyksiä tai lajienvälisiä suhteita ei ole aiemmin keskitetysti käsitelty. Tutkielmissa myös tarkasteltiin eläinten merkityksiä ja vaikuttavuutta erilaisista tieteellisistä näkökulmista. Tällöin eläinten osallisuus ihmisten yhteisöissä, käytännöissä ja maailman hahmottamisen tavoissa alkaa näyttäytyä yhä moninaisempana. Myös tieteellisen kirjoittamisen konventioita reflektoitiin ja uudistettiin, eläimiltä ja eläinsuhteista inspiraatiota hakien. Kaiken kaikkiaan eläinten merkittävyys onnistuttiin tutkielmissa tuomaan esille tieteellistä tutkimusta uudistavana tekijänä, ja samalla näytettiin, kuinka monin erilaisin tavoin eläimet vaikuttavat ja osallistuvat kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Arvioinnissa korostettiin yleisten gradujen arviointikriteerien rinnalla yhteiskuntatieteellis-humanistisen (tai ihmistieteellisen) eläintutkimuksen näkyvyyttä tutkielmassa. Arvioimme siis sitä, kuinka hyvin tutkija tuntee ja käsittelee eläintutkimuksen keskustelua ja käsitteistöä, ja kuinka oma työ asemoidaan osaksi eläintutkimusta. Omien menetelmien ja käsitteiden kehittäminen eläintutkimuksen pohjalta nähtiin ansioksi, samoin eläintutkimuksellisten aiheiden, kysymysten ja lähestymistapojen esittely ja soveltaminen aloille, joilla eläintutkimus on vielä uutta. Uusien avausten ja keskustelun aloittamisen rinnalla arvostimme erityisesti eläinten läsnäoloa tutkimuksessa eli sitä, että tutkija nostaa eläinten merkitykset ja merkittävyyden keskiöön omassa tutkimuksessaan.

Raati valitsi voittajaksi yksimielisesti Ville Malilan vuonna 2019 valmistuneen, sosiologian alaan kuuluvan tutkielman, joka tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa: Maahanmuuttaja mediassa. Konstruktionistinen analyysi sanomalehtien supikoirakirjoitusten kehyksistä 1956–2015 (106 s. + liitteet (9 s.).
Malilan työn aihe on itsessään kiinnostava, mutta myös ajankohtainen – supikoira on yksi niistä Suomessa asuvista eläimistä, joka on ”lainsuojaton”. Supikoirakeskustelua tarkastellaan työssä ansiokkaan pitkällä aikavälillä. Aineisto on rajattu kolmeen sanomalehteen, työn rakenne on selkeä ja kirjoitus etenee jouhevasti. Johtopäätökset ovat perusteltuja ja omat mielipiteet erottuvat selkeästi tutkimuksesta.
Malila tarkastelee käytyä keskustelua ns. kehysanalyysin kautta ja on siten kehittänyt sosiologista analyysimenetelmää zoososiologian tarpeiksi. Kehykset (konflikti, katselu, hyväksikäyttö, urheiluharrastus ja kummastelu) valottavat erinomaisesti supikoirakuvauksia ja keskustelussa tapahtunutta muutosta puolen vuosisadan aikana. Työssä tarkastellaan aihetta ansiokkaasti niin ihmisen kuin supikoiran näkökulmasta. Oma tutkimus asetetaan niin suomalaiseen kuin osin ulkomaiseen tutkimuskontekstiin ja Human Animal Studies -suuntauksen käsitteistö on hyvin hallinnassa. Erikoisen ansiokasta ja tutkielmassa perin harvinaista on tutkijan oman position ja tehdyn tutkimuksen kriittinen tarkastelu (7.2.7 Teoreettis-metodologiset pohdinnat). Monen tutkijan kokemuksena on, että vasta saattaessaan työn päätökseen tietää miten sen olisi voinut (esimerkiksi metodisesti) tehdä – vaikka tehty työ olisi sinänsä ansiokas. Toisaalta metodinen itsekriittisyys pohjustaa jo jatkotutkimusta, johon Malilalla on selvästi valmiuksia.

Ville Malila, 2019: Maahanmuuttaja mediassa: konstruktionistinen analyysi sanomalehtien supikoirakirjoitusten kehyksistä 1956–2015

*

Gradukilpailukutsu

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura (YKES) etsii ansiokkaita yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen eläintutkimukseen liittyviä pro gradu -tutkielmia palkittaviksi!

Kilpailuun voi ehdottaa tutkielmaa, joka käsittelee eläinten suhteita ihmisiin, yhteiskuntaan tai kulttuureihin tai joka käsittelee eläimiin kytkeytyviä aiheita yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta näkökulmasta. Kilpailutöiden tutkimusalaa ei ole rajattu, sillä yhteiskunnallista ja kulttuurista eläintutkimusta tehdään useilla aloilla ja monitieteisesti. Jos olet epävarma tutkielman soveltuvuudesta kilpailuehdokkaaksi, voit tiedustella asiaa YKES:n hallitukselta osoitteesta ykes.gradut [at] gmail.com. 

Kilpailuun osallistuvan pro gradu -tutkielman tulee olla hyväksytty suomalaisessa yliopistossa aikavälillä 2017-2020. Tutkielman kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Kilpailuun voi osallistua tutkielman tekijä itse tai tutkielman ohjaaja lähettämällä pro gradu -tutkielman PDF-muodossa tai linkin verkossa julkaistuun tutkielmaan sähköpostiosoitteeseen ykes.gradut [at] gmail.com 17.1.2021 mennessä. Liitä mukaan ehdokkaan yhteystiedot. 

Palkinnon saajan valitsee yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen asiantuntijoista koottu raati. Palkintoja jaetaan yhteensä 500 €, jonka raati myöntää kokonaisuudessaan yhdelle voittajalle tai jakaa useamman tutkielman tekijän kesken harkintansa mukaan. Palkintoon sisältyy mahdollisuus julkaista pro gradu -tutkielmaa ja sen teemoja esittelevä teksti yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen Jälki-journaalissa. Palkinnon voittaja(t) julkistetaan Eläintutkimuspäivillä huhtikuussa 2021. 

*

Föreningen för Kultur- och Samhällsvetenskapliga Djurstudier (YKES) letar efter pro gradu avhandlingar relaterade till sociala och kulturella djurstudier för en utmärkelse!

Avhandlingar som deltar i tävlingen kan handla om djurens förhållande till människor, samhälle eller kultur, eller djurrelaterade ämnen ur ett socialt eller kulturellt perspektiv.

Forskningsområdet är inte begränsat, eftersom sociala och kulturella djurstudier är ett tvärvetenskapligt forsknings-perspektiv. Om du är osäker ifall din  avhandling är lämplig för tävlingen, tveka inte att ta kontakt till YKES styrelsen (e-post: ykes.gradut [at] gmail.com).

En pro gradu avhandling som deltar i tävlingen måste ha blivit godkänt vid ett finländskt universitet mellan åren 2017-2020. Avhandlingen måste vara skriven på  finska, svenska eller engelska. 

Författaren eller handledaren för avhandlingen kan delta i tävlingen genom att skicka avhandlingen i PDF-format eller en länk till avhandlingen om den publicerats online till e-post: ykes.gradut [at] gmail.com senast 17.1.2021. Vänligen inkludera avhandlingens skribents kontaktinformation.

Vinnaren väljs av en panel av experter inom sociala och kulturella djurstudier. Totalt utdelas priser av ett värde på totalt  500 euro. Dessa pris utdelas av panelen  till en eller flera avhandlingar enligt bedömning.Priset inkluderar även möjligheten att publicera en text om temat för avhandlingen i den akademiska tidskriften Spåret – Djurforskning i Samhälle och Kultur. Vinnaren, eller vinnarna, av priset kommer att tillkännages vid YKES årliga Seminarium  i april 2021.

*

The Finnish Society for Human-Animal Studies wishes to grant an award to a meritorious master’s thesis related to human-animal studies!

Master’s theses submitted to the competition may examine the relationship of non-human animals with humans, society or cultures, or other animal-related topics from a social or cultural perspective. Because of the multidisciplinary nature of Human-Animal Studies, the competition entries’ field of research is not limited. If you are unsure about the eligibility of a thesis to the competition, please do not hesitate to contact the board of YKES (e-mail ykes.gradut [at] gmail.com). 

To be eligible, the competition entry must have been approved by a Finnish university between the years 2017 and 2020. The thesis must be written in Finnish, Swedish or English.

An author or a supervisor can submit a thesis to the competition by sending it  as a PDF or a link to an online thesis to the email address ykes.gradut [at] gmail.com by January 17th, 2021. Please, include the contact information of the candidate in the email.

A panel of experts in the field of Human-Animal Studies will select the winner(s) of the competition. The total sum of the award is € 500, which will be distributed by the jury to one or more theses at their discretion. The award comes with an opportunity to publish a text introducing the thesis and its theme in the academic journal Trace – Journal for Human-Animal Studies. The winner(s) will be announced at the Seminar for Human-Animals Studies in April 2021

%d bloggaajaa tykkää tästä: